fbpx

ဓာတ်မြေသြဇာကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု

မြေသြဇာကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်မှု

ယာရာသည် ပတ်ဝန်းကျင်အမှှုကိစ္စများ၊ အစားအစာထုတ်လုပ်မှှုဘေးကင်းရေးနှင့် အခိုးခံရခြင်းနှင့်တလွဲအသုံးပြုခြင်းတို့ကိုဆန့်ကျင်သည့်လုံခြုံရေးအပါအဝင် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဖောက်သည်များ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး စသည်တို့ကို သေချာစေရန်အလို့ငှာ အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးရန်ဤအစီအစဉ်ဖြင့် အပြည့်အဝကတိပြုပါသည်။


အီးအက်ဖ်အမ်အေ ထုတ်ကုန်ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်မှု

ယာရာကီးကြပ်အုပ်ချုပ်မှှုအစီအစဉ်သည် ၎င်း၏ဆောင်ရွက်ချက်များအားလုံးကို လမ်းညွှန်ရာတွင် ထုတ်ကုန်ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်မှှုဥပဒေသများကို အသုံးပြုသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် သီးခြားစာရင်းစစ် များ၏ စစ်ဆေးအတည်ပြုထားသည့် သဘောတူညီချက်နှင့်အတူ ဥရောပသမဂ္ဂမြေသြဇာထုတ်လုပ်သူများအသင်း(အီးအက်ဖ်အမ်အေ)မှ တည်ထောင်ခဲ့သည့် ထုတ်ကုန်ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်မှှုဥပဒေသများကို ယာရာအနေဖြင့်ကတိကဝတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။


ထုတ်ကုန်ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်မှှုသည် ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပေါ်လာမှှု၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများဝယ်ယူမှှုနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းမှစ၍ နောက်ဆုံးပေးပို့မှှုနှင့် စိုက်ပျိုးမြေတွင် အသုံးပြုမှှုအထိ မြေသြဇာတန်ဖိုး ကွင်းဆက်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ကောင်းစွာဂရုစိုက်မှှုကို သေချာစေပါသည်။

 

 

 


ဖောက်သည် စိတ်ကျေနပ်မှု


ကျွနု်ပ်တို့၏ အိပ်ချ်အီးအက်စ်ကျူ(ကျန်းမာရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် အရည်အသွေး)ဆောင်ရွက်မှှုနှင့် ကတိကဝတ်ပြုမှှုတို့၏ အစိတ်အပိုင်းအနေဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ ယာရာသည် ဖောက်သည်များကို နှစ်နှစ်တကြိမ် စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး တွေ့ရှိချက်များအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ ရေးသားထားသော စစ်တမ်းမေးခွန်းလွှာများကို ပို့ပေးပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်တုန့်ပြန်ချက်များကို စိစစ်သုံးသပ်လျက် တွေ့ရှိချက်များကို ဆွေးနွေးကာ စီမံခန့်ခွဲမှှုအဖွဲ့ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့ ဖောက်သည်များအပေါ် ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။


အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ အိုင်အက်စ်အို ၉၀၀၁၊ အိုင်အက်စ်အို ၁၄၀၀၁ နှင့် အိုအိပ်ချ်အက်စ်အေအက်စ် ၁၈၀၀၁


ယာရာသည် ၎င်း၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်ရုံများ/အလုပ်ရုံများအားလုံးတွင် အိုင်အက်စ်အို ၉၀၀၁ ၊ အိုင်အက်စ်အို ၁၄၀၀၁ နှင့် အိုအိပ်ချ်အက်စ်အေအက်စ် ၁၈၀၀၁ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တို့ ရရှိစေရန် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ပါသည်။
အိုင်အက်စ်အို ၉၀၀၁ သည် ဆောင်ရွက်ချက်များကို စာရင်းစစ်များဖြင့် စစ်ဆေးအတည်ပြုပေးသော တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်အဖွဲ့များမှ စီမံအုပ်ချုပ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ

စံချိန်စံညွှန်းအဖအစည်း- အိုင်အက်စ်အိုမှ ထိန်းသိမ်းထားသော အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများဆိုင်ရာ အိုင်အက်စ်အို ၉၀၀၀ အုပ်စု၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။


အိုင်အက်စ်အို သင်္ဘောတင် ဘိဘက်၁၄၀၀၁ထွန်စက်ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် စံချိန်စံညွှန်းတစ်ခုအဖြစ် ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့အစည်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှှုနည်းစနစ်တစ်ရပ် အတွက် လိုအပ်ချက်များကို တိတိကျကျသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ထိန်းချုပ်မှှုရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများနှင့် လွှမ်းမိုးမှှုရှိနိုင်သည်ဟု မျှော်လင့်သောနေရာ စသည်တို့တွင် အသုံးပြုသည်။


အိုအိပ်ချ်အက်စ်အေအက်စ် ၁၈၀၀၁ သည် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုဆန်းစစ်မှှု လက်မှတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦးဆောင်နေသော ကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အဖွဲ့များအားရွေးချယ်မှုတစ်ရပ်ဖြင့်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းလက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်သည့် တတိယပါတီမရှိသေးသော ကွက်လပ်တစ်ခုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အလို့ငှာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။


ဥရောပနည်းဥပဒေ အာရ်အီးအေစီအိပ်ချ်


ယာရာသည် လူသားကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို ကာကွယ်မှှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် သက်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သော ဥရောပနည်းဥပဒေ အာရ်အီးအေစီအိပ်ချ်(ဓါတ်တုပစ္စည်းများကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းနှင့် ကန့်သတ်ခြင်း)နှင့်ကိုက်ညီစေရန် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ဓါတုပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်မှှုများပြားလာခြင်းသည် ရောင်းချသူများ၊ ဖောက်သည်များ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ တင်ပို့သူများနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူအာဏာပိုင်များအကြား သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်ရန်အတွက် ဥရောပဈေးကွက်တွင် ဝယ်လိုအားတိုးမြင့်လာလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။


အမိုးနီးယန်းနိုက်ထရိတ် သိုလှောင်မှုကို အသိပေးခြင်း(အင်န်အေအမ်အိုအက်စ်)


အန္တရာယ်ရှိသော အရာဝတ္ထုများ (နေရာများကို အသိပေးခြင်းနှင့် မှတ်သားခြင်း) နည်းဥပဒေများ ၁၉၉၀ (အင်န်အေအမ်အိုအက်စ်)သည် မီးသတ်သမားများတွင် မတော်တဆမှှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာ သောအခါ အန္တရာယ်ရှိသော အရာဝတ္ထုများရှိနေခြင်းကို သတိပေးမှှုသေချာစေရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။


အေအိုင်စီသည် အေအန်န်အခြေခံမြေသြဇာများကို သိုလှောင်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်ငယ်တစ်ခုကို ပြင်ဆင်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်ကို အေအိုင်စီ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။


ယာရာမြန်မာကို ဆက်သွယ်ရန်

ယာရာမြန်မာ လီမိတက်

အမှတ် ၁၃-၁၉၊ ဆူးလေစကွဲ အဆောက်အအုံ၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ။

ဖုန်းနံပါတ် - ၀၁ ၉၂၅ ၅၁၉၅